ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

  • ΔΙΚAIΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
  • ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕIΑ
  • ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ
  • ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ για την Υποβολή της Υποψηφιότητας
  • ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
ΔΙΚAIΩΜΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

1. Υποψηφιότητες καλούνται να υποβάλουν επιχειρήσεις που εδρεύουν στην Κύπρο και που πιστεύουν ότι ξεχωρίζουν για την ευρύτητα και το βάθος των πρακτικών τους, τη δημιουργικότητα, τις καινοτομίες, τα αποτελέσματα των πρωτοβουλιών τους και τα «μαθήματα» (takeaways) που μπορούν να προσφέρουν σε άλλες επιχειρήσεις και συναδέλφους τους.
2. Τα προγράμματα και οι ενέργειες που θα υποβληθούν, θα πρέπει να αφορούν τη χρονική περίοδο από 01/01/2022 έως και την ημερομηνία υποβολής του διαγωνισμού.
3. Οι ενδιαφερόμενοι έχουν τη δυνατότητα να θέσουν υποψηφιότητα σε όσες κατηγορίες επιθυμούν, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε κάθε Ενότητα και Κατηγορία υποψηφιοτήτων. Μια υποψηφιότητα μπορεί να κατατεθεί σε περισσότερες από μια Ενότητες ή Κατηγορίες Βράβευσης, εφόσον περιλαμβάνει την περιγραφή και το υποστηρικτικό υλικό που αρμόζει στην εκάστοτε Ενότητα ή Κατηγορία Βράβευσης. Κάθε υποψηφιότητα θα πρέπει να απαντά με συγκεκριμένη δομή και σαφήνεια ανάλογα με το περιεχόμενο και τα ζητούμενα της κατηγορίας στην οποία υποβάλλεται.
4. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία φέρουν την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για τις υποψηφιότητες που υποβάλλουν, καθώς και για την αλήθεια, πληρότητα και ακρίβεια των στοιχείων που περιλαμβάνονται σε αυτές.
5. Οι συμμετέχοντες και οι υποψηφιότητες που υποβάλλονται δεν ανακοινώνονται δημοσίως. Με εξαίρεση τις Διοργανώτριες εταιρείες εταιρεία, οι συμμετέχοντες και οι υποβληθείσες υποψηφιότητες γνωστοποιούνται μόνο στα μέλη της Κριτικής Επιτροπής για τους σκοπούς της αξιολόγησης. Μετά την ολοκλήρωση της απονομής των βραβείων, ανακοινώνονται μόνο τα βραβευμένα έργα.
6. Η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων από την Κριτική Επιτροπή, πραγματοποιείται με βάση τα στοιχεία που οι συμμετέχοντες έχουν υποβάλει στην online υποψηφιότητα.
7. Η BOUSSIAS Cyprus και η iMinder, ως Διοργανώτριες Εταιρείες, και η Κριτική Επιτροπή δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση ψευδούς ή ανακριβούς δήλωσης, ή αποσιώπησης ουσιωδών στοιχείων σε μια υποψηφιότητα.
8. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή των υποψηφιοτήτων, να συγχωνεύσει ή να ακυρώσει κατηγορίες, καθώς και να μεταφέρει υποψηφιότητες σε διαφορετικές κατηγορίες.
9. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει στοιχεία του κειμένου της υποψηφιότητας, τα οποία δεν έχουν δηλωθεί ως εμπιστευτικά, σήματα και διακριτικά γνωρίσματα συμμετεχόντων στο πλαίσιο προβολής των βραβείων και των έργων που διακρίθηκαν σε αυτά.
10. Μετά την αξιολόγηση της Κριτικής Επιτροπής, οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα ενημερώσει τους συμμετέχοντες για το αποτέλεσμα της αξιολόγησης των συμμετοχών που έχουν υποβάλει. Στο σύνολό τους, τα βραβεία ανακοινώνονται στην Τελετή Απονομής, ο τρόπος διεξαγωγής της οποίας θα είναι προσαρμοσμένος στις υγειονομικές συνθήκες που θα επικρατούν στη χώρα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
11. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει μονομερώς τους όρους των βραβείων ή να αναβάλει ή να ματαιώσει τη διοργάνωση, σε οποιαδήποτε φάση της, εάν συντρέχει σοβαρός λόγος. Σε κάθε περίπτωση, οι Διοργανώτριες Εταιρείες θα ενημερώσει σχετικά τους συμμετέχοντες μέσω email. Οι συμμετέχοντες στα βραβεία ουδεμία αξίωση δύνανται να προβάλλουν έναντι των Διοργανωτριών Εταιρειών απορρέουσα από τις ως άνω ενέργειες, καθώς και εν γένει από τη συμμετοχή τους στα βραβεία.
12. Οι συμμετέχοντες, υποβάλλοντας την υποψηφιότητά τους, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα τους παραπάνω όρους συμμετοχής, καθώς και τις αποφάσεις της Κριτικής Επιτροπής, οι οποίες δεν αμφισβητούνται.
Οι συμμετέχοντες παραιτούνται κάθε σχετικής αξίωσης τους.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ & ΒΡΑΒΕIΑ

13. Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν από την Κριτική Επιτροπή, η οποία αποτελείται από καταξιωμένους και έμπειρους επαγγελματίες.
14. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες προβαίνει σε διαχωρισμό των κριτών σε ομάδες, διασφαλίζοντας ότι δεν υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων και ότι οι κριτές έχουν ένα λογικό όγκο υποψηφιοτήτων ο καθένας ώστε να πραγματοποιούν σε βάθος μελέτη και αξιολόγησή τους. Κανένας κριτής δεν ενημερώνεται ποιοι άλλοι κριτές ανήκουν στην ίδια ομάδα αξιολόγησης. Η ψηφοφορία είναι μυστική και αυστηρά προσωπική, ώστε να μην επηρεάζεται το μέλος της Κριτικής Επιτροπής από τις βαθμολογίες ή απόψεις άλλων.
15. Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής ΔΕΝ βαθμολογούν:

• Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από την εταιρεία/φορέα όπου εργάζονται.
• Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από εταιρείες που συμμετέχουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με αυτές.
• Συμμετοχές που έχουν υποβληθεί από τρίτη εταιρεία (π.χ. πελάτη) και αφορούν έργο στο οποίο συμμετείχε η εταιρεία στην οποία εργάζεται το μέλος της Κριτική Επιτροπής.
• Τα μέλη της Κριτικής Επιτροπής οφείλουν να αυτοεξαιρεθούν από τη βαθμολόγηση οποιασδήποτε άλλης συμμετοχής με την οποία έχουν ή είχαν τον ουσιώδη χρόνο κάποια σχέση, προβαίνοντας σε σχετική δήλωση στην online πλατφόρμα αξιολόγησης.

16. Κάθε υποψηφιότητα αξιολογείται με δύο βαθμούς. Συγκεκριμένα, οι κριτές βαθμολογούν κάθε κριτήριο αξιολόγησης από το 0 μέχρι το 100 (άριστα).
17. Η βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας προκύπτει αφού πρώτα υπολογιστεί ο βαθμός κάθε κριτή ως εξής: (βαθμός σε κριτήριο Α Χ 40%) + (βαθμός σε κριτήριο Β Χ 60%) = βαθμός κριτή. Η τελική βαθμολογία κάθε υποψηφιότητας είναι ο μέσος όρος των βαθμολογιών των κριτών των οποίων η βαθμολογία τελικά προσμετρήθηκε.
18. Αφού ολοκληρωθεί το χρονικό διάστημα της αξιολόγησης και κλείσει η πλατφόρμα, ο μόνος πλην των διοργανωτών
που αποκτά πρόσβαση σε όλες τις επιμέρους αξιολογήσεις, τα σχόλια των κριτών καθώς και τις βαθμολογίες για κάθε υποψηφιότητα, είναι ο Πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής, για σκοπούς επικύρωσης των αποτελεσμάτων και της διαδικασίας.
19. Από τη βαθμολογία της Κριτικής Επιτροπής αναδεικνύονται τρία βραβεία σε κάθε κατηγορία (Gold, Silver, Bronze).
20. Είναι πιθανό να δοθούν περισσότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου υπάρχουν ισοβαθμίες μεταξύ υποψηφιοτήτων, ή λιγότερα από τρία βραβεία σε κατηγορία βράβευσης, όπου οι υποψηφιότητες δεν συγκεντρώνουν την απαιτούμενη βαθμολογία. Επιπλέον, είναι στη διακριτική ευχέρεια των Διοργανωτών -σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη του Προέδρου της Κριτικής Επιτροπής-, να δοθούν βραβεία Platinum σε συμμετοχές που έχουν συγκεντρώσει βαθμό ίσο ή/και μεγαλύτερο του 90.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Οι υποψηφιότητες θα αξιολογηθούν με βάση τα παρακάτω κριτήρια αξιολόγησης:

Κριτήριο Α:

Πληρότητα / Ποιότητα του Κειμένου, Καινοτομία / Πρωτοτυπία του Έργου ή της Πρωτοβουλίας (40% βαρύτητα)

Κριτήριο Β:

Ποιότητα στην Εκτέλεση του Έργου ή της Πρωτοβουλίας & Αποτελέσματα / Οφέλη του Έργου ή της Πρωτοβουλίας (60% βαρύτητα)

ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΩΝ

Η υποβολή των υποψηφιοτήτων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά στο site www.supplychainawards.cy και για να θεωρηθεί έγκυρη μία υποψηφιότητα θα πρέπει μέχρι:

19/04/2024

1. Να συμπληρώσετε και να υποβάλετε την ηλεκτρονική αίτηση υποψηφιότητας
2. Nα γίνει η κατάθεση του συνολικού κόστους των υποψηφιοτήτων σας στους τραπεζικούς λογαριασμούς που θα σας υποδείξουμε στο site και να σταλεί το αποδεικτικό κατάθεσης στο e-mail: mariap@boussias.cy Επισημαίνεται ότι το ποσό που καταβάλλει η συμμετέχουσα εταιρεία για την εγκυρότητα της υποψηφιότητας είναι μη επιστρέψιμο.

ΖΗΤΟΥΜΕΝΑ για την Υποβολή της Υποψηφιότητας

1. Τίτλος υποψηφιότητας / ενέργειας
Συμπληρώστε τον τίτλο υποψηφιότητας / ενέργειας με πεζοκεφαλαία γράμματα, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί στο βραβείο.
Tip: Σας προτείνουμε να μην γράφετε μεγάλους τίτλους.
Εάν έχετε πολλαπλές συμμετοχές για το ίδιο έργο / πρωτοβουλία, προσαρμόστε τον τίτλο και το κείμενο ανάλογα με την περιγραφή της κατηγορίας.

2. Συμμετέχουσα εταιρεία
Συμπληρώστε την επωνυμία της συμμετέχουσας εταιρείας, όπως επιθυμείτε να ανακοινωθεί.
Σημείωση: Οι συμμετέχουσες εταιρείες ανά υποψηφιότητα μπορεί να είναι περισσότερες από μία.

3. Περιγραφή, Πληροφορίες και Τεχνικά Στοιχεία του έργου ή της πρωτοβουλίας (έως 1000 λέξεις)
Περιγράψτε το έργο / την ενέργεια / την πρωτοβουλία που υποβάλετε στη συγκεκριμένη κατηγορία, παραθέτοντας όσο το δυνατόν περισσότερα ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία. Πιο συγκεκριμένα αναφέρετε:
• Τη διαφοροποίησή της σε σχέση με αντίστοιχες δράσεις της Κύπρου ή και του εξωτερικού.
• Τα οφέλη που προέκυψαν (κυρίως ποσοτικά).
• Τρόπος και πληρότητα χρήσης / αξιοποίησης.
• Μέθοδοι Υλοποίησης και πλάνα επέκτασης.
Χρησιμοποιήστε απλό κείμενο (Plain Text). Στο κείμενό σας μπορεί να περιλαμβάνεται link (π.χ. www.supplychainawards.cy).

4. Στην παραπάνω περιγραφή υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία;
Παρακαλούμε να μας επισημάνετε αν στην περιγραφή της υποψηφιότητάς σας υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, τα οποία δεν θέλετε να δημοσιοποιηθούν. Διευκρινίζεται ότι εφόσον υπάρχουν εμπιστευτικά στοιχεία, οι Διοργανώτριες Εταιρείες δεν θα προβεί στη δημοσιοποίησή τους, ωστόσο θα τα γνωστοποιήσει σε όσους έχουν σχέση µε τη διοργάνωση και την αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων (συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά, και όχι περιοριστικά της Κριτικής Επιτροπής, η οποία θα αξιολογεί αλλά δεν θα δημοσιοποιεί τυχόν εμπιστευτικά στοιχεία). Οι Διοργανώτριες Εταιρείες ουδεμία ευθύνη φέρει για στοιχεία της υποψηφιότητας τα οποία δημοσιοποιήθηκαν και τα οποία δεν είχαν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικά κατά την υποβολή της υποψηφιότητας από τη συμμετέχουσα εταιρεία/ ομάδα, η οποία είναι και αποκλειστικά υπεύθυνη.

5. Media-Ready Synopsis (έως 200 λέξεις)
Παρακαλούμε να καταρτίσετε μια σύνοψη της υποψηφιότητάς σας, η οποία θα δημοσιευθεί, σε περίπτωση βράβευσής σας, ενδεικτικά στην ιστοσελίδα των βραβείων, σε δελτία τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά Μέσα ενημέρωσης τρίτων κλπ. Γράψτε περιγραφή της υποψηφιότητάς σας με μεστό χαρακτήρα.
Συμπεριλάβετε τους κύριους λόγους τεκμηρίωσης, τα οφέλη και συμπεράσματα της υποψηφιότητάς σας και αποφύγετε κείμενα εμπορικού – διαφημιστικού χαρακτήρα. Οι Διοργανώτριες Εταιρείες διατηρεί το δικαίωμα να μην  δημοσιεύσει κείμενα, εφόσον αυτά δεν αποσταλούν μαζί με την υποψηφιότητα ή δεν πληρούν τα παραπάνω κριτήρια.

6. Links (προαιρετικά)
Προσθέστε ένα ή περισσότερα ενεργά links της υποψηφιότητάς σας.

7. Φωτογραφίες (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχεία png, jpg ή gif, έως 5 ΜΒ το αρχείο)
Προσθέστε οπτικό υλικό εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνει το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλει στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.

8. Γραφήματα (προαιρετικά – 5 αρχεία – αρχείο .pdf, μέχρι 5MB το αρχείο)
Συμπεριλάβετε γραφήματα (σε pdf) εάν πιστεύετε ότι θα διευκολύνουν το έργο της Κριτικής Επιτροπής και θα συμβάλουν στην καλύτερη κατανόηση και αξιολόγηση της υποψηφιότητας. Προτείνουμε να μην υποβάλετε πάνω από 5 αρχεία.

9. Case Study Video (προαιρετικά – YouΤube, Vimeo, Wistia, Loom ή Facebook Video)
Προσθέστε το link με το video της υποψηφιότητάς σας.
(https://www.youtube.com/watch?v=12345678 ή https://vimeo.com/12345678)

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Application fee: € 300 + 19% VAT.

Από 3 υποψηφιότητες και πάνω: €250 η κάθε υποψηφιότητα +19% Φ.Π.Α.
Από 6 υποψηφιότητες και πάνω: €210 η κάθε υποψηφιότητα +19% Φ.Π.Α.
Από 10 υποψηφιότητες και πάνω: €195 η κάθε υποψηφιότητα +19% Φ.Π.Α.

Σημείωση: Κάθε συμμετέχουσα εταιρεία δικαιούται δύο (2) δωρεάν προσκλήσεις για την Τελετή Απονομής των βραβείων, εάν αυτή πραγματοποιηθεί σε φυσικό χώρο.
Οι δωρεάν προσκλήσεις ισχύουν ανά εταιρεία ανεξαρτήτως του αριθμού των υποψηφιοτήτων

CONTACT US